(تصاویر)زنان داعش در حال انتقال به اردوگاه آوارگان،ملخ گیری در صنعا، نمایش اسب سواری در چین و….. در عکس های خبری شب
(تصاویر)زنان داعش در حال انتقال به اردوگاه آوارگان،ملخ گیری در صنعا، نمایش اسب سواری در چین و….. در عکس های خبری شب